Projekts „CFO 0 CO2” Nr.KPFI-16/94 BMW i3

2014. gada 3. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicināja Latvijā reģistrētus komersantus, pārvaldes iestādes un atvasinātas publiskas personas pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CFO” (turpmāk – CFO) piedalījās konkursā un 2014. gada 7. aprīlī iesniedza projekta „CFO 0 CO2” pieteikumu par finansiālu atbalstu elektromobiļa iegādei.

2014.gada 2.jūnijā VARAM pieņēma lēmumu Nr.16/94 par projekta „CFO 0 CO2” (projekta iesniedzējs: CFO) ar identifikācijas Nr. KPFI-16/94 iesnieguma apstiprināšanu.

2014. gada 18. jūnijā CFO un Latvijas Republikas VARAM un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” vienojās par KPFI finansējuma piešķiršanu projektam „CFO 0 CO2” Nr.KPFI-16/94 (turpmāk – Projekts), Projekta īstenošanas kārtību, un Projekta uzraudzību (turpmāk – Līgums) un noslēdza Līgumu par projekta „CFO 0 CO2” Nr.KPFI-16/94 īstenošanu.

Līgums cita starpā paredz Projekta īstenošanas rezultātā nodrošināt:

  1. elektromobīļa, kas atbilst transportlīdzekļa kategorijai M1, kura nobraukums starp pilnās uzlādes reizēm ir ne mazāk kā 100 km un ātrums, ko tas spēj maksimāli sasniegt ir ne mazāk kā 90 km/h, iegādi,
  2. elektromobīļa ekspluatāciju vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas, t.i., līdz 2020. gadam,
  3. ievērot elektromobīļa kalendārā gada nobraukumu atbilstoši Projekta pieteikumam, t.i., ne mazāk kā 8000 km kalendārā gadā.

2014. gada decembrī CFO iegādājās elektromobīli BMW i3 un sāka tā ekspluatāciju, vienlaikus projekta īstenošanas laikā nodrošinot publicitātes pasākumus, t.i., veicot KPFI marķējumu uz elektromobiļa un ievietojot informāciju interneta portālos.

 

Sekojiet CFO projektam „CFO 0 CO2”!

Tiksimies pie Jums vai mūsu birojā — Rīgā, Zaļā ielā 3-1A.

Mūsu kontakti:

Tālr.: 29806503.
e-pasts: tamesana@tamesana.lv

Mūsu rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CFO”
Reģ.Nr.: 40003638398
PVN reģ. Nr.: LV40003638398
Adrese: Zaļā iela 3-1A, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika

Banka: AS „Swedbank”
Konta numurs: LV84HABA0551005017673

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konta numurs: LV02NDEA0000080387811
Projekta „CFO 0 CO2” Nr. KPFI-16/94 konta numurs: LV37NDEA0000084193849